DĖMESIO! NEPERVEDINĖKITE pinigų prieš tai nesusitikę su pardavėju!
Taip pat NEMOKĖKITE už dovanojamo gyvūno transportavimą!
Bet koks prašymas pervesti pinigus VISADA baigiasi APGAVYSTE!

Naudojimosi tinklalapiu taisyklės

1. Taisyklių taikymas ir aiškinimas

1.1. Šis dokumentas yra sutartis tarp Sarikas.lt (el. pašto adresas – info@sarikas.lt) (toliau – sarikas.lt) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi interneto projektu Sarikas.lt (toliau – Projektas).

1.2. Naudodamiesi Projektu Jūs patvirtinate, kad esate susipažinęs su šios sutarties sąlygomis ir taisyklėmis (toliau – Taisyklės), sutinkate su Taisyklėmis ir įsipareigojate jų laikytis.

1.3. Naudojimasis Projektu šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Klientui prisijungus prie Projekto naudojantis interneto ryšiu. Šių Taisyklių prasme, paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus ir bet kokius Kliento veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Projekte, įskaitant Informacijos skelbimą, skelbiamos informacijos skaitymą, klausimų, atsiliepimų ir komentarų rašymą, bet kokio pobūdžio informacijos ir (ar) duomenų pateikimą, siuntimą bei gavimą, tačiau tuo neapsiribojant. Klientas bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Projektu ir (ar) Paslaugomis, besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis ir/ar Projektu.

1.4. Dalis Projekte teikiamų Paslaugų yra teikiamos Klientui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos). Mokamos Paslaugos yra apibūdintos ir nurodytos Projekte, Jų kaina nurodyta konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje . Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas“ apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas Paslaugas, o nuoroda į „Mokamas Paslaugas“ apims tik tas Paslaugas už kurias Klientas moka užmokestį.

1.5. Be šių Taisyklių santykiams tarp Kliento ir Sarikas.lt reguliuoti taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos, specialios sąlygos ir taisyklės, pateikiamos Tinklapyje bei nusistovėjusi gera verslo praktika.

1.6. Jeigu kuri nors šių Taisyklių nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Taisyklių nuostatų.

2. Bendrosios sąlygos

Taisyklių taikymas ir aiškinimas

2.1. Sarikas.lt suteikia Klientams virtualią erdvę, t.y. Projekto sritį, kurioje Klientai turi galimybę paskelbti savo informaciją apie siūlomas ar ieškomas prekes ar paslaugas (toliau – Skelbimai), skaityti Skelbimus, ieškoti Skelbimų bei naudotis kitomis Paslaugomis.

2.2. Sarikas.lt jokiu būdu nedalyvaus pirkimo-pardavimo ar kitokiuose su Projektu siūlomomis prekėmis ir/ar paslaugomis ar Skelbimais susijusiuose sandoriuose tarp Klientų (nei kaip tarpininkas, įgaliotas asmuo, atstovas ar kaip kitaip). Sarikas.lt nebus Kliento agentu, atstovu, tarpininku ir kt.

2.3. Bet koks informacijos paskelbimas ir/ar padarymas viešai prieinama Projekte nėra laikoma Sarikas.lt pasiūlymu (oferta) sudaryti sandorį.

2.4. Visi pranešimai ir informacija tarp Kliento ir Sarikas.lt bus siunčiama elektroninėmis priemonėmis adresais, nurodytais šiose Taisyklėse arba Projekte, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip.

2.5. Visos intelektinės nuosavybės teisės į Projektą ir visą jos turinį, įskaitant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, priklauso Sarikas.lt arba Sarikas.lt teisėtai naudojasi trečiųjų asmenų suteiktomis teisėmis.

2.6. Naudodamasis Projektu ar Paslaugomis ir/ar teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas bet kokią informaciją ar duomenis į Projektą Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje perduoda Sarikas.lt šias išimtines teises į tokius kūrinius, informaciją ir/ar duomenis:

2.6.1. Teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn;

2.6.2. Teisę keisti ar adaptuoti, kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos;

2.6.3. Bet kokiu būdu, tikslais ir forma neatlygintinai naudotis pateikta informacija.

3. Kliento teisės ir pareigos

3.1. Klientas įsipareigoja:

3.1.1. Pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, įskaitant tikrą savo vardą bei pavardę ir el.pašto adresą;

3.1.2. Menaudoti Projekto ir/ar Paslaugų neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.1.3. Naudodamasis Projektu pateikti objektyvią, teisingą, visapusišką ir išsamią informaciją apie siūlomas parduoti prekes ir/ar paslaugas (t.y. informacija turi tinkamai apibūdinti siūlomas prekes ir/ar paslaugas);

3.1.4. Užtikrinti, kad Skelbimai ar naudojantis Projektu Kliento pateikiama informacija ir duomenys, įskaitant, failus, kompiuterių programas, el.pašto laiškus ir kt. (toliau – Kliento informacija):

3.1.4.1. Nėra klaidinanti ar neteisinga;

3.1.4.2. Nesiūlo įsigyti prekes ir/ar paslaugas, kurių apyvarta yra uždrausta ar apribota;

3.1.4.3. Nepažeidžia trečiųjų asmenų turtinių ar asmeninių teisių (įskaitant teises į intelektinę nuosavybę);

3.1.4.4. Nepažeidžia teisės aktų reikalavimų (įskaitant vartotojų teisių apsaugą ar konkurenciją reglamentuojančius teisės aktus bei importo bei eksporto taisykles);

3.1.4.5. Neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei;

3.1.4.6. Neturi savyje virusų ar kitokių kompiuterių programų ar failų, kurie gali sutrikdyti normalų Projekto ir/ar Paslaugų veikimą, būti patalpinti Klientų kompiuteriuose ir dėl to padaryti žalą Klientui ar jo turtui, trukdyti Klientui naudotis Projektu, Paslaugomis ir Kliento kompiuteriu;

3.1.4.7. Nereklamuoja ir neskelbia informacijos, kurioje minimi su Sarikas.lt tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba tokių asmenų prekės ir/ar paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir/ar produktus.

3.1.5. Nerinkti, nekaupti, neperkelti į kitas laikmenas, nepadaryti viešai prieinamais, neskelbti bei neplatinti Projekto vartotojų duomenų ar duomenų apie bet kokius Projekto vartotojų veiksmus, įskaitant duomenis apie siūlomas ir/ar ieškomas prekes ir/ar paslaugas, jų kainas ir t.t;

3.1.6. Saugoti Kliento prisijungimo vardą ir slaptažodį (jei tokie Klientui suteikti) tokiu būdu, kad jo nesužinotų tretieji asmenys, išskyrus asmenis, kuriuos Klientas įgaliojo atstovauti Klientą naudojantis Paslaugomis;

3.1.7. Nedelsdamas pranešti Sarikas.lt apie bet kokius Kliento pateiktos informacijos (ypač pateiktos registruojantis Svetainėje) ir/ar duomenų pasikeitimus pakeisdamas informaciją Projekto anketoje;

3.1.8. Nedelsdamas el.paštu pranešti Sarikas.lt, jei Kliento vartotojo vardas ir/ar slaptažodis, kurie reikalingi naudotis Projektu, buvo prarasti ar tapo žinomi tretiesiems asmenims;

3.1.9. Neskelbti Projekte Skelbimų, kuriuose ieškoma ir/ar siūloma tos pačios prekės daugiau nei vieną kartą;

3.1.10. Skelbimus skelbti jų turinį atitinkančiose teminėse srityse;

3.1.11. Skelbiamame Skelbime teksto nerašyti didžiosiomis raidėmis;

3.1.12. Neskelbti beprasmių Skelbimų ar Skelbimų su beprasmėmis simbolių sekomis;

3.1.13. Neskelbti Skelbimų, kuriuose siūloma daugiau nei vienas nekilnojamojo turto objektas;

3.1.14. Užtikrinti, kad skelbimuose pateikiamos nuotraukos atspindi skelbimų tekste reklamuojamus objektus.

3.1.15. Nepublikuoti reklamų, logotipų, maketų vietoj Seklbimo objekto nuotraukų.

3.2. Naudodamasis bet kuria Paslauga Klientas patvirtina, kad jis/ji:

3.2.1. Yra veiksnus fizinis asmuo, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti sandorius, siūlomus Projekte;

3.2.2. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklių 3.1-3.1.12 punktuose;

3.2.3. Aupranta, kad Klientui gali kilti pareiga savo lėšomis sumokėti mokesčius, susijusius su naudojimusi Paslaugomis ir/ar pajamomis, gautomis naudojantis Paslaugomis (pvz. gyventojų pajamų mokestį, PVM ir kt.);

3.2.4. Supranta ir sutinka, kad Klientui sutikus su šiomis Taisyklėmis tarp Kliento ir Sarikas.lt sukuriami tik tokie teisiniai santykiai, kuriuos tiesiogiai ir aiškiai numato šios Taisyklės;

3.2.5. Supranta ir sutinka, kad tuo atveju jei vartotojo vardas ir slaptažodis, kurie reikalingi norint naudotis Projektu, taps žinomi tretiesiems asmenims, tokie tretieji asmenys gali prisiimti įsipareigojimus, kurie taps privalomais Klientui ir įsipareigoja tokius įsipareigojimus prisiimti ir tinkamai vykdyti, o Sarikas.lt neturi pareigos jokiu kitu būdu, išskyrus vartotojo vardo ir slaptažodžio patikrinimą, tikrinti vartotojo tapatybės;

3.2.6. Supranta ir sutinka, kad Sarikas.lt tvarkytų ir valdytų Kliento asmens duomenis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais bei Taisyklių 5 punktu.

3.3. Greta patvirtinimų, pateiktų taisyklių 3.2.1 – 3.2.6 punktuose, Klientai, kuriems yra nuo 7 iki 18 metų patvirtina, kad jis/ji:

3.3.1. Prieš siūlydamas prekę ar paslaugą yra gavęs įstatyminių atstovų (pvz. tėvų) sutikimą siūlyti prekę ar paslaugą, sudaryti sandorį ir vykdyti iš jo kylančius įsipareigojimus;

3.3.2. Gerai suvokia visas Taisyklių nuostatas ir supranta, kad Projekto ir Paslaugų naudojimas gali sukelti teisinę pareigą įsigyti ar parduoti prekę ar paslaugą.

4. Sarikas.lt teisės ir pareigos

4.1. Sarikas.lt turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Kliento teisę ar galimybę naudotis Projektu, įskaitant bet kokios informacijos, kurią Klientas pateikė į Projektą pakeitimu, Kliento Skelbimo panaikinimu, Kliento paskyros (angl. account) panaikinimu ir uždraudimu Klientui iš naujo užsiregistruoti Projekte, jei Klientas:

4.1.1. Pažeidžia šias Taisykles ar nesilaiko savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse;

4.1.2. Pateikė neteisingą, nepilną ir/ar klaidinančią informaciją registruodamasis ar naudodamasis Projektu;

4.1.3. Tyčia ir sąmoningai skleidžia apgaulingą ar neteisingą informaciją Projekte, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Sarikas.lt nuomone, netinkamai elgiasi;

4.2. Sarikas.lt turi teisę (bet ne pareigą) bet kada stebėti Kliento veiksmus Projekte, įskaitant Kliento Skelbimų stebėjimą. Naudodama teisėtas priemones Sarikas.lt turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus;

4.3. Sarikas.lt turi teisę bet kada savo nuožiūra pašalinti iš Projekto Kliento Skelbimus ar bet kokią kitą Kliento pateiktą informaciją, jei, Sarikas.lt nuomone, jie pažeidžia šias Taisykles, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei.

4.4. Sarikas.lt turi teisę bet kada Projekto ribose savo nuožiūra pakeisti ar pertvarkyti Skelbimus, perkelti juos į kitas temines sritis nekeisdama Kliento informacijos, tam, kad būtų patogiau naudotis Projektu.

4.5. Sarikas.lt turi teisę savo nuožiūra panaikinti Kliento paskyrą (angl. account), jei Klientas yra gavęs ne mažiau nei du neigiamus kito Kliento atsiliepimus ar komentarus. Klientui gavus trečiąjį neigiamą komentarą ar atsiliepimą iš kito Kliento, Sarikas.lt panaikins Kliento paskyrą. Paskyra bus panaikinama automatiškai. Klientas turi teisę pateikti skundą dėl sprendimo panaikinti paskyrą atsiųsdamas el.laišką adresu info@Sarikas.lt. Sarikas.lt sprendimas yra galutinis.

4.6. Sarikas.lt turi teisę gauti užmokestį už suteikiamas Paslaugas pagal Projekte nurodytus įkainius. Tam tikslui, Klientui pareikalavus, Sarikas.lt pateiks Klientui sąskaitą.

4.7. Klientui pažeidus jo įsipareigojimus, nurodytus Taisyklių 3.1.1 – 3.1.12 punktuose, Sarikas.lt turi teisę reikalauti Kliento sumokėti sutartinę baudą, lygią 100 litų.

4.8. Sarikas.lt turi teisę Klientui siųsti komercinius pasiūlymus. Klientas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Sarikas.lt .

4.9. Šalys susitaria, kad Sarikas.lt turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo nutraukti Projekto veiklą.

5. Mokamos paslaugos

5.1. Mokamos Paslaugos bei jų naudojimosi tvarka yra apibūdinta ir nurodyta Projekte, o jų kaina nurodyta kiekvienos konkrečios Mokamos Paslaugos užsakymo puslapyje.

5.2. Klientas supranta ir sutinka, kad Mokamos Paslaugos gali būti teikiamos tik po to, kai Klientas sumoka Sarikas.lt už Mokamas Paslaugas Projekte nurodyta tvarka. Sarikas.lt turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti užmokesčio už bet kurias Mokamas Paslaugas dydį bei mokėjimo tvarką.

5.3. Apribojus ar sustabdžius Kliento galimybę naudotis Mokamomis Paslaugomis ar Klientui negavus ar laiku negavus Mokamų Paslaugų dėl kitų priežasčių nei Kliento įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejus, nurodytus šių taisyklių 5.4. ir 4.5. punktuose, Sarikas.lt, Kliento prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

5.4. Sarikas.lt turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Sarikas.lt gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų Paslaugų teikimą Klientui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos Paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas Paslaugas analogiškas nesuteiktoms Mokamoms Paslaugoms (jei Mokamos Paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

6. Asmens duomenys

6.1. Sarikas.lt turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Projektu Kliento pateiktus ar Sarikas.lt kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais.

6.2. Klientas suteikia teisę Sarikas.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Klientas turi teisę atšaukti savo leidimą Sarikas.lt valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Kliento Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį.

6.3. Sarikas.lt rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis esant poreikiui.

6.4. Sarikas.lt naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, vystymui ir personalizavimui.

6.5. Sarikas.lt neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais.

6.6. Šių Taisyklių 3.5 punkte numatytu atveju Sarikas.lt turi teisę perduoti Asmens duomenis asmenims, administruojantiems Kliento įsiskolinimus (pvz. skolų išieškojimo kompanijoms).

6.7. Sarikas.lt ir šių taisyklių 3.5 punkte nurodyti tretieji asmenys turi teisę teikti Asmens duomenis tretiesiems asmenims, kurie užsiima skolininkų informacijos rinkimu ir skelbimu, kurie savo ruožtu įgyja teisę tokius Asmens duomenis valdyti ir tvarkyti bei skelbti viešai.

7. Atsakomybės ribojimas

7.1. Klientas sutinka, kad Sarikas.lt nėra ir nebus atsakingas už Projekto ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

7.2. Sarikas.lt nebus atsakingas už daiktų ir/ar paslaugų, parduodamų ar įsigyjamų naudojantis Projektu ir/ar Paslaugomis, kokybę, kiekį ir/ar komplektiškumą.

7.3. Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Projektas ir (ar) Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Sarikas.lt pusės dėl to, jog Projektas veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Sarikas.lt nėra ir nebus atsakingas už Projekte esančios informacijos neatitikimus, netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

7.4. Sarikas.lt neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Klientas naudodamasis Projektu ir (ar) Paslaugomis bei siųsdamas, patalpindamas ir bet kuriais kitais būdais perduodamas ar padarydamas viešai prieinamu bet kokią informaciją.

7.5. Klientas supranta ir sutinka, kad Sarikas.lt niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingas už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Projektu ir (ar) Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Projektu ar Paslaugomis, ar jose esančia informacija.

7.6. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Sarikas.lt niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Projektu ir (ar) Paslaugomis.

7.7. Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Sarikas.lt nėra ir nebus atsakingas už dėl trečiųjų asmenų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, internetinio, mobilaus ryšio tiekėjų, elektroninio pašto paslaugos tiekėjo, kaltės Klientui nesuteiktas ar laiku nesuteiktas Paslaugas. Klientui negalint naudotis Mokamomis Paslaugomis dėl trečiųjų asmenų kaltės, užmokestis už Mokamas Paslaugas Klientui nėra grąžinimas.

7.8. Sarikas.lt atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama – 100 (vieno šimto) litų suma.

8. Taisyklių keitimas

8.1. Kadangi Paslaugos ir Projektas nuolat tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi, Sarikas.lt turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles.

8.2. Sarikas.lt praneš Klientui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdama apie tai Projekte.

8.3. Taisyklių pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Projekte.

8.4. Naudodamasis Paslaugomis ar Projektu po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Klientas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

9. Baigiamosios nuostatos

9.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

9.2. Visi tarp Sarikas.lt ir Kliento kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Sarikas.lt buveinės vietą.

9.3. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Klientas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Kliento ir Sarikas.lt laiką.

Mano Sarikas.lt

 

Ar žinote, kad...

Prieš atsiguldamas šuo sukasi ratu. Tai yra iš labai senų laikų paveldėtas instinktas, kad aukštoje žolėje suformuoti sau guolį.